before 7月31日

前段日子,有点颓废,时常失眠。

代码不敲了,
衣服不洗了,
早饭不吃了,
俯卧撑不做了。

看了些电影电视剧:

《鬼吹灯之黄皮子坟》

确实有电影的质感,但是几个主角无力吐槽,王凯旋比胡八一还瘦,胡八一眯缝着眼睛,一口宝岛口音,(⊙o⊙)。。。

《红辣椒》

到过的动画电影,看完后,感觉诺兰的《盗梦空间》是抄袭它的,有些地方和设定确实有点像。

《逆时营救》

浪费时间。

《河神》

将就。

《冰与火之歌》第七季!!

Excited!终于出了。

好多年前的故友重聚

凌晨45点起床看升旗,只看到人山人海。。。

跟夏和李在北京相聚,通宵后,顶着发烧,玩了几天,除了身体被掏空外(李走后,我在场上躺了两天),心里感触也颇多。其中滋味,无法言说。

跟秦晓芳同志吵架

理由有点莫名其妙,竟是因为她妹妹高考报志愿和录取。

女生呀,
是真的不愿意向你低头,
即使她知道自己已经错了,
也胡搅蛮缠,
还不能被说破。
秦晓芳同志,
尤甚。

王者荣耀上钻石了


(⊙o⊙)。。。。
用的马可波罗和曹操,感觉还能往上打,完全没问题。

在B站看了一个关于网络对现代人类的影响

有点偏,我想起了童年的种种,想起了爸妈,意淫了爸妈的童年。

当时在日记里面写了很多,丢了。

日记,丢了。

预示着跟过去告别了?

HTML5 demo

最近微信上一个特别火的小程序,我也玩了一下。

然后,我想自己也写一个这种小程序,研究了一下午,放弃了。

但是能完成第一步,翻页动画效果,如下:(移动端貌似问题很大,markdown里面直接写html貌似有点兼容问题)
  • 高大磊真好看
  苟利国家生死以,
  岂因祸福趋避之。


浏览器检测用户客户端

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
var client = function(){
//呈现引擎
var engine = {
ie : 0,
gecko : 0,
webkit : 0,
khtml : 0,
opera : 0,
//具体的版本号
ver : null
};
var browser = {
//浏览器
ie : 0,
firefox : 0,
konq : 0,
opera : 0,
chrome : 0,
safari : 0,
//具体的版本
ver : null
};
//平台、设备和操作系统
var system = {
win : false,
mac : false,
xll : false,
//移动设备
iphone : false,
ipod : false,
nokiaN : false,
winMobile : false,
macMobile : false,
//游戏系统
wii : false,
ps : false
};
//检测呈现引擎及浏览器
var ua = navigator.userAgent;
if ( window.opera ){
engine.ver = window.opera.version();
engine.opera = parseFloat( engine.ver );
} else if ( /AppleWebKit\/(\S+)/.test(ua)){
engine.ver = RegExp["$1"];
engine.webkit = parseFloat(engine.ver);
//确定是Chrome 还是 Safari
if ( /Chrome\/(\S+)/.test(ua)){
browser.ver = RegExp["$1"];
browser.chrome = parseFloat(browser.ver);
} else if ( /Version\/(S+)/test(ua)){
browser.ver = RegExp["$1"];
borwser.safari = parseFloat(browser.ver);
} else {
//近似的确定版本号
var safariVersion = 1;
if (engine.webkit < 100 ){
safariVersion = 1;
} else if (engine.webkit < 312){
safariVersoin = 1.2;
} else if (engine.webkit < 412){
safariVersion = 1.3;
} else {
safariVersion = 2;
}
browser.safari = browser.ver = safariVersion;
}
} else if ( /KHTML\/(\S+)/.test(ua) || /Konqueror\/([^;]+)/.test(ua)){
engine.ver = RegExp["$1"];
engine.khtml = parseFloat(engine.ver);
} else if ( /rv:([^\)]+)\) Gecko\/\d{8}/.test(ua)){
engine.ver = RegExp["$1"];
engine.gecko = parseFloat(engine.ver);
//确定不是Firefox
if( /Firefox\/(\S+)/.test(ua)){
browser.ver = RegExp["$1"];
browser.firefox = parseFloat(browser.ver);
}
} else if (/MSIE ([^;]+)/.test(ua)){
engine.ver = browser.ver = RegExp["$1"];
engine.ie = browser.ie = parseFloat(engine.ver);
}
//检测浏览器
browser.ie = engine.ie;
browser.opera = engine.opera;
//检测平台
var p = navigator.platform;
system.win = p.indexOf("Win") == 0;
systemp.mac = p.indexOf("Mac") == 0;
system.xll = (p.indexOf("Xll")) == 1 || (p.indexOf("Linux") == 0);
//检测 Windows 操作系统
if( system.win){
if( /Win(?:dows)?([^do]{2})\s?(\d+\.\d+)?/.test(ua)){
if(RegExp["$1"] == "NT"){
switch(RegExp["$2"]){
case "5.0" :
system.win = "2000";
break;
case "5.1" :
system.win = "XP";
break;
case "6.0" :
system.win = "Vista";
break;
default :
system.win = "NT";
break;
}
} else if (RegExp["$1"] == "9x"){
system.win = "ME";
} else {
system.win = RegExp["$1"];
}
}
}
//移动设备
system.iphone = ua.indexOf("iphone") > -1;
system.ipod = ua.indexOf("iPod") > -1;
system.nokiaN = ua.indexOf("NokiaN") > -1;
system.winMobile = (system.win == "CE");
system.macMobile = (system.iphone || system.ipod);
//游戏系统
system.wii = ua.indexOf("Wii") > -1;
system.ps = /playstation/i.test(ua);
//再次检测呈现引擎、平台和设备
return {
engine : engine,
browser : browser,
system : system
};
}();

还可以检测用户用的什么浏览器,版本,原理类似。

突然喜欢上了黄日华版的《天龙八部》的主题曲,《难念的经》。

乔峰扛着他的录音机飞来了,只要有这音乐,他是无敌的。


笑你我枉花光心计 爱竞逐镜花那美丽
怕幸运会转眼远逝 为贪嗔喜恶怒着迷  
责你我太贪功恋势 怪大地众生太美丽  
悔旧日太执信约誓 为悲欢哀怨妒着迷  
啊 舍不得璀璨俗世  
啊 躲不开痴恋的欣慰  
啊 找不到色相代替  
啊 参一生参不透这条难题  
吞风吻雨葬落日未曾彷徨 欺山赶海践雪径也未绝望  
拈花把酒偏折煞世人情狂  
凭这两眼与百臂或千手不能防  
天阔阔雪漫漫共谁同航  
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡  
贪欢一饷偏教那女儿情长埋葬  
吞风吻雨葬落日未曾彷徨  
欺山赶海践雪径也未绝望  
拈花把酒偏折煞世人情狂  
凭这两眼与百臂或千手不能防  
天阔阔雪漫漫共谁同航  
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡  
贪欢一饷偏教那女儿情长埋葬  
笑你我枉花光心计
爱竞逐镜花那美丽  
怕幸运会转眼远逝
为贪嗔喜恶怒着迷  
责你我太贪功恋势
怪大地众生太美丽  
悔旧日太执信约誓 为悲欢哀怨妒着迷  
啊 舍不得璀璨俗世
啊 躲不开痴恋的欣慰  
啊 找不到色相代替
啊 参一生参不透这条难题  
吞风吻雨葬落日未曾旁徨  
欺山赶海践雪径也未绝望  
拈花把酒偏折煞世人情狂  
凭这两眼与百臂或千手不能防  
天阔阔雪漫漫共谁同航  
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡  
贪欢一饷偏教那女儿情长埋葬  
吞风吻雨葬落日未曾彷徨  
欺山赶海践雪径也未绝望  
拈花把酒偏折煞世人情狂  
凭这两眼与百臂或千手不能防  
天阔阔雪漫漫共谁同航  
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡  
贪欢一饷偏教那女儿情长埋葬  
吞风吻雨葬落日未曾彷徨  
欺山赶海践雪径也未绝望  
拈花把酒偏折煞世人情狂  
凭这两眼与百臂或千手不能防  
天阔阔雪漫漫共谁同航  
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡  
贪欢一饷偏教那女儿情长埋葬  
吞风吻雨葬落日未曾彷徨  
欺山赶海践雪径也未绝望  
拈花把酒偏折煞世人情狂  
凭这两眼与百臂或千手不能防  
天阔阔雪漫漫共谁同航  
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
贪欢一饷偏教那女儿情长埋葬

明天开始,找回状态。